O nás

Výskum a vývoj

VÚOOD sa pri svojom pôsobení zaoberal riešením aktuálnych úloh ovocinárskej praxe formou aplikovaného, tzv. technologického výskumu, ktoré riešili problematiku pestovateľských technológií jednotlivých ovocných plodín, ktorých výsledky sú používané v praxi a výskumom biotechnologických postupov pre tvorbu terapeutických metód s cieľom získania výkonného biologického materiálu ovocných kultúr zbaveného patogénov, resp. dlhodobého uchovávania rastlín v podmienkach in vitro..

Šľachtenie

Šľachtenie je cielená činnosť zameraná na tvorbu nových odrôd rastlín. Je založená na využívaní metód vedúcich k rozširovaniu genetickej variability rastlín (napríklad selekcia, hybridizácia, mutačné a polyploidné šľachtenie, aplikácia biotechnologických metód resp. ich kombinácie) s cieľom vzniku nových odrôd so zlepšenými kvalitatívnymi a kvantitatívnymi vlastnosťami, s odolnosťou voči nepriaznivým abiotickým i biotickým faktorom , s veľkou mierou adaptability k meniacim sa podmienkam prostredia.
Využívaním genetickej variability možno významne vplývať na podporu trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zlepšenie výkonnosti rastlinnej produkcie.

K aktuálnym šľachtiteľským cieľom pri ovocných plodinách patria najmä:
• odolnosť(rezistencia) alebo aspoň tolerancia voči najškodlivejším chorobám
a škodcom
• odolnosť voči mrazu
• odolnosť voči suchu (prispôsobivosť k meniacim sa podmienkam prostredia )
• vysoký produkčný potenciál
• znížená náročnosť na pestovateľské technológie
• atraktívnosť, vzhľad a chuťové vlastnosti
• vhodnosť pre skladovanie a spracovanie a ďalšie špecifické vlastnosti

VÚOOD Bojnice sa zaoberal novošľachtením – tvorbou nových odrôd pri týchto druhochovocných plodín:
Čierne ríbezle od r. 1959, červené a biele ríbezle od r. 1962, hrušky od r. 1962, jahody
záhradné od r.1962, slivkoviny, čerešne a višne od r.1969, maliny a egreše od r.1971,.
podpníky pre hrušky od r.1972, podpníky pre čerešne, višne a slivkoviny od r.1973, rakytník
rešetliakovitý, baza čierna, ostružina, drieň, lieska a ruža plodová od r.1986, gaštan jedlý od
r.1989 a zemolez jedlý od r.1991

Do roku 2012 bolo vyšľachtených vo VÚOOD Bojnice 76 odrôd rôznych ovocných druhov.

Genetické zdroje

Hlavným cieľom udržiavania a ochrany genetických zdrojov rastlín je predchádzať genetickej erózii a trvalej strate jedinečných genotypov spôsobenej vplyvom nepriaznivých faktorov.

Naše pracovisko sa problematikou genofondov – profesionálnym zhromažďovaním, udržiavaním a štúdiom genetických zdrojov zaoberá od roku 1990. Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín a.s. je v zmysle Zákona č.215/2001 Zb.. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo riešiteľským pracoviskom zriadeným za účelom plnenia úloh Národného programu ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo a využívanie genetickej variability rastlín, ktorého koordinátorom je CVRV-VÚRV Piešťany.

Genetické zdroje ovocných plodín vzhľadom k ich charakteru (dlhovekosť, vegetatívne rozmnožovanie) sa uchovávajú vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín v podmienkach ex situ ako trvalé , podľa potreby priebežne obnovované výsadby .

V súčasnosti je v trvalých poľných kolekciách zhromaždených spolu 1 351 genetických zdrojov pri 23 druhoch ovocia.

Cennými genetickými zdrojmi sú krajové odrody, ktoré sa dlhoročným pestovaním prispôsobili pôdnym a klimatickým podmienkam určitej pestovateľskej oblasti, a sú cenné práve pre svoju schopnosť prinášať úrodu a úžitok aj pri pôsobení špecifických (aj nepriaznivých) faktorov prostredia, kde sa dlhodobo pestujú. Významnou úlohou je takéto odrody zachrániť a uchovať.

VÚOOD a.s. vytvára a spravuje databázu starých a krajových odrôd ovocných plodín, ako Register starých stromov krajových a starých odrôd ovocných plodín Slovenskej republiky“, ktorý je voľne prístupný na našej stránke.

Sme kurátormi pre genetické zdroje ovocných plodín pre Slovensko:
Ing. František Repka, PhD. pre druhy: jablone, hrušky, slivkoviny, čerešne a višne;
Ing. Irena Cagáňová, PhD. pre druhy: maliny, ostružiny, ríbezle, egreše, jahody a zemolez;
drieň, lieska, baza čierna, ruža plodová, rakytníkrešetliakovitý, gaštan jedlý, arónia, jarabina, mišpuľa, oskoruša a dula.

Move to top